TERČ MK7 / TARGET MK7

6.600,00 Kč

TERČ ELORNIS INDUSTRY MK7 JE UNIVERZÁLNÍ TERČ PRO POTŘEBY STŘELECKÉHO A TAKTICKOSTŘELECKÉHO VÝCVIKU PŘEDEVŠÍM S KRÁTKÝMI ZBRANĚMI, ÚTOČNÝMI PUŠKAMI A BROKOVNICEMI.

SOUČÁSTI TERČE JSOU I 3 VÝMĚNNÉ STOJINY PRO VÝŠKU TERČE 120CM, 150CM A 180CM. TYTO VÝMĚNNÉ STOJINY UMOŽŇUJÍ SESTAVIT TERČOVÉ SITUACE, KDY JSOU ZOHLEDNĚNY NÍZKÉ, STŘEDNÍ A VYSOKÉ PÁSMA ZÁSAHU TERČE. TOTO, SPOLU S KRAJNÍMI ROTACEMI SMĚRU STŘELBY PŘINÁŠÍ POTŘEBNÉ NÁVYKY ZÁKLADNÍCH STŘELECKÝCH DOVEDNOSTÍ PŘI POUŽITÍ JAK KRÁTKÝCH, TAK DLOUHÝCH ZBRANÍ.

TERČ MK7 LZE ROVNĚŽ POUŽÍT PŘI SESTAVOVÁNÍ STŘELECKÝCH SCÉNÁŘŮ PRO ODSTŘELOVAČE, KDY VÝŠKA STOJINY UMOŽŇUJE UMISŤOVÁNÍ TERČE I DO OBLASTÍ S VYŠŠÍ VEGETACÍ, NEBO V MÍSTECH S PROMĚNNÝM RELIÉFEM TERÉNU.

- TERČ ELORNIS INDUSTRY MK7 JE JAKO VŠECHNY NAŠE TERČE VYROBEN Z VYSOCE OTĚRUVZDORNÉ OCELI HARDOX 600 SE STEJNÝMI LIMITY VZDÁLENOSTI STŘELBY, POUŽITÉ RÁŽE A S TÍM SOUVISEJÍCÍMI RYCHLOSTMI STŘEL. 

- ALTERNATIVNĚ BUDE TERČ MK7 NABÍZEN I V PROVEDENÍ SE ZÁSAHOVOU ZÓNOU VE TVARU A VELIKOSTI "C" ZÓNY ORIGINÁLNÍHO TERČE IPSC.

- VŠECHNY KOMPONENTY TERČE JSOU SCHOPNY PŘÍPADNÉ VÝMĚNY, NEBO OPRAVY.

POZNÁMKA: SAMOTNÉ STOJINY A NOHY TROJNOŽKY NEJSOU VYROBENY ZE SPECIÁLNÍ OCELI (NEJSOU URČENY KE STŘELBĚ JAKO ZÁSAHOVÁ ZONA) A PŘI STŘELBĚ NA NĚ MŮŽE DOJÍT K JEJICH POŠKOZENÍ. 

VÝŠE UVEDENÉ ZBOŽÍ JE VZHLEDEM KE SVÉMU CHARAKTERU DOSTUPNÉ NA OBJEDNÁVKU S TERMÍNEM DODÁNÍ 21DNŮ. JAKO ZÁVAZNOU OBJEDNÁVKU POVAŽUJEME ZAPLACENÍ ZBOŽÍ PROSTŘEDNICTVÍM NAŠEHO E-SHOPU.

 

 

TARGET INDUSTRY ELORNIS MK7 IS A UNIVERSAL TARGET FOR SPORT-SHOOTING AND TACTICAL-SHOOTING TRAINING WITH HANDGUNS, ASSAULT RIFLES AND SHOTGUNS.

3 EXCHANGE LEGS ARE INCLUDET FOR THE TARGETS HEIGHT 120CM, 150CM AND 180CM. SUCH EXCHANGE LEGS ALLOWS YOU TO COMPILE TARGET SITUATION WHERE ARE CONSIDERED LOW, MEDIUM AND HIGH BAND OF THE HITZONE. THIS, TOGETHER WITH EXTREME ROTATION DIRECTION OF FIRE BRINGS THE NECESSARY HABITS BASIC SHOOTING SKILLS FOR USING SHORT AND LONG ARMS.

TARGET MK7 CAN ALSO BE USED IN THE COMPILATION OF SHOOTING SCENARIOS FOR SNIPERS, SIZE OF THE LEGS ENEABLES SET TARGETS TO AREAS WITH HIGHER VEGETATION, OR IN PLACES WITH VARIABLE TOPOGRAPHY.

- TARGET ELORNIS INDUSTRY MK7 IS LIKE ALL OUR TARGETS MADE OF HIGHLY WEAR-RESISTANT STEEL HARDOX 600 WITH THE SAME LIMIT IN DISTANCE SHOOTING, USED CALIBRE AND THE ASSOCIATED SPEED OF THE PROJECTILE.

- ALTERNATIVE MK7 THE TARGET WILL BE OFFERED TO THE DESIGN ZONE TO INTERFERE IN SHAPE AND SIZE "C" ZONES ORIGINAL IPSC.

- ALL COMPONENTS TARGETS ARE ABLE TO POSSIBLY REPLACE, OR REPAIR.

NOTE: LEGS OF THE TRIPOD ITSELF ARE NOT MADE OF SPECIAL STEEL (NOT INTENDED FOR SHOOTING AT AND AS AN IMPACT ZONE) AND SHOOTING AT THEM CAN DAMAGE THE TRIPOD.

ABOVEMENTIONED GOODS ARE DUE TO THEIR NATURE AVAILABLE UPON REQUEST, TO BE DELIVERED 21 DAYS. AS BINDING ORDER IS CONSIDERED PAYMENT FOR THE GOODS IN OUR E-SHOP.

 

 

 Specifikace / Specifications:

- váha /  weight: 17,2 kg

- výška / height: 120cm - 180cm

- rozměr desky / head plate: 30 x 40cm

- materiál desky / steel grade: 8mm  HARDOX 600 armor steel

- minimální vzdálenost střelby z krátké zbraně / handgun shooting distance: 10+ meters

- minimální vzdálenost střelby z dlouhé zbraně / rifle shooting distance: 75+ meters using ammunition below 1000m/s

- Cena v EUR / Price in EUR: aprox. 244,00,-EUR depend on currency exchange

Related Products