O NÁS / ABOUT US

JAK TO FUNGUJE?

ELORNIS INTUSTY NABÍZEJÍ UCELENÝ SYSTÉM TERČOVÝCH ZAŘÍZENÍ S OKAMŽITOU ZPĚTNOU VAZBOU PRO MALORÁŽOVÉ RUČNÍ ZBRANĚ (.22 LR - .338LM. ) PRO TAKTICKOU I SPORTOVNÍ STŘELBU NA KRÁTKÉ, STŘEDNÍ I EXTRÉMNĚ DLOUHÉ VZDÁLENOSTI.

VŠECHNY DÍLY JSOU DÍKY PRECIZNÍM VÝROBNÍM POSTUPŮM PLNĚ ZAMĚNITELNÉ V CELÉ ŠKÁLE TERČOVÝCH ZAŘÍZENÍ.

TERČE ELORNIS INDUSTRY JSOU V DRTIVÉ VĚTŠINĚ NAVRŽENY TAK, ŽE NA NICH NEJSOU POUŽITY ŽÁDNÉ SVÁRY, NEBO JINÉ SPOJOVACÍ MATERIÁLY, KTERÉ JSOU VELKOU SLABINOU VŠECH KONKURENČNÍCH KOVOVÝCH TERČŮ. VĚTŠINU SPOJŮ ŘEŠÍ NAŠE REVOLUČNÍ ZÁMKY LOCK-IT-LOUD

 

HOW IT WORKS?

ELORNIS INDUSTRY OFFER COMPREHENSIVE SYSTEM OF TARGET WITH INSTANT FEEDBACK FOR SMALL-CALIBER WEAPONS (.22 LR - .338LM.) FOR TACTICAL AND SPORT SHOOTING ON THE SHORT, MEDIUM AND EXTREMELY LONG DISTANCES.

 ALL PARTS ARE DUE TO PRECISION MANUFACTURING PROCESSES ARE FULLY INTERCHANGEABLE ACROSS A RANGE OF TARGETS.

ELORNIS INDUSTRY TARGETS ARE OVERWHELMINGLY DESIGNED SO THAT IN THEM INCLUDE NO WELDING OR OTHER JOINING MATERIALS, WHICH ARE LARGE WEAKNESSES ALL COMPETING METAL TARGETS. MOST OF THE CONNECTIONS HANDLED BY OUR REVOLUTIONARY LOCK-IT-LOUD

 

VÝHODY TERČŮ ELORNIS INDUSTRY:

 • VYSOKÁ ODOLNOST A VYSOKÁ KVALITA ZPRACOVÁNÍ OTĚRUODOLNÉ, NEBO PANCEŘOVÉ OCELI S TVRDOSTÍ 600 JEDNOTEK BRINELLA
 • EXTRÉMNĚ VYSOKÁ ŽIVOTNOST TERČŮ ELORNIS INDUSTY
 • TERČE JSOU NAVRŽENY TAK, ABY SPLŇOVALY NEJNÁROČNĚJŠÍ POŽADAVKY STŘELCŮ OZBROJENÝCH SLOŽEK, ALE I SPORTOVNÍCH STŘELCŮ
 • ZÁSAH NA TERČI JSTE S VYSOKOU PŘESNOSTÍ SCHOPNI IDENTIFIKOVAT OKAMŽITĚ PO ZÁSAHU
 • I NA EXTRÉMNĚ DLOUHÉ VZDÁLENOSTI JSTE SCHOPNI ZÁSAH IDENTIFIKOVAT NEJEN V POZOROVACÍM DALEKOHLEDU, ALE I POSLECHEM
 • PO OPAKOVANÉM ZASAŽENÍ TERČE JE JEHO ZNOVUOBNOVENÍ OTÁZKOU NĚKOLIKA VTEŘIN
 • DOKONALÁ STABILITA TERČŮ V NÍZKÉ I VE VYSOKÉ ZÁKLADNĚ
 • ZÁSAHOVÉ ZÓNY KOVOVÝCH TERČŮ A JEJICH ROZMĚRY ODPOVÍDAJÍ REÁLNÝM CÍLŮM
 • ROZMĚRY TERČŮ A ZÁSAHOVÝCH ZÓN JSOU DOBŘE IDENTIFIKOVATELNÉ V PŘÍPADĚ MĚŘENÍ VZDÁLENOSTI DÍLCOVÝM PRAVIDLEM
 • TERČE LZE DÍKY SPECIÁLNÍ TELESKOPICKÉ TROJNOŽCE APLIKOVAT I V PROSTŘEDÍ S VYSOKOU VEGETACÍ, NEBO TERÉNÍMI NEROVNOSTMI
 • TERČE LZE ZVEDNOUT AŽ DO VÝŠKY 1,75M
 • TERČE JSOU LEHCE SMONTOVATELNÉ A DEMONTOVATELNÉ V ČASE KRATŠÍM NEŽ JE 120 SEKUND
 • DOBRÁ MANIPULOVATELNOST A SKLADOVATELNOST DÍKY PŘEPRAVNÍM VYSOCEZÁTĚŽOVÝM OBALŮM
 • DÍKY PŘEPRAVNÍMU OBALU SI NEZAŠPINÍTE ANI NEPOŠKODÍTE VOZIDLO/SKLAD/ DOMÁCNOST
 • VE SLOŽENÉM STAVU MAJÍ OPROTI NESKLADNÝM A ROZMĚRNÝM PRODUKTŮM KONKURENCE TERČE ELORNIS INDUSTRY VÝŠKU MAXIMÁLNĚ 16MM
 • NÍZKÁ VÁHA, DÍKY KTERÉ JSTE SCHOPNI TERČE V PŘEPRAVNÍM OBALU PŘENÉST I PĚŠKY V PODSTATĚ KAMKOLIV
 • ŠIROKÁ NABÍDKA NÁHRADNÍCH DÍLŮ ZA DOSTUPNÉ CENY, TAKŽE KDYŽ NĚJAKÝ DÍL ZTRATÍTE, NEBO ZNIČÍTE, JEDNODUŠE SI HO DOKOUPÍTE

 

ELORNIS INDUSTRY TARGET BENEFITS:

 • HIGH DURABILITY AND HIGH QUALITY PROCESSING ARMORED STEEL WITH A HARDNESS OF 600 BRINELL UNITS
 • EXTREMLY LONG LIFE OF ELORNIS INDUSTRY TARGETS
 • TARGETS ARE DESIGNED TO MEET THE DEMANDING REQUIREMENTS OF SHOOTERS ARMED FORCES, OR SPORT SHOOTERS
 • YOU ARE ABLE TO IDENTIFY IMPACT ON THE TARGET WITH HIGH ACCURACY IMMEDIATELY AFTER TARGET INTERVENTION
 • OVER EXTREMELY LONG DISTANCES YOU CAN INTERVENE NOT ONLY IDENTIFIES THE OBSERVATION BINOCULARS, BUT ALSO BY THE LISTENING
 • AFTER RE-HITTING TARGETS IS ITS RESTORATION A MATTER OF SECONDS
 • PERFECT STABILITY OF THE TARGET AT LOW EVEN HIGH BASE
 • DEMENSIONS OF THE METAL TARGETS AND HIT ZONES ARE THE SAME LIKE REAL TARGETS
 • DIMENSIONS OF THE DISC AND INTERVENTION ZONES THERE ARE EASILY IDENTIFIABLE WHEN MEASURING DISTANCE BY MILS
 • TARGETS CAN BE BY SPECIAL TELESCOPIC TRIPOD APPLIED IN HIGH VEGETATION, OR TERENIE INEQUALITY
 • TARGETS CAN BE LIFTED UP TO 1.75M
 • TARGETS ARE EASY TO ASSEMBLE AND DISMANTLE IN LESS THAN 120 SECONDS
 • GOOD HANDLING WITH HEAWY DUTY BAGS
 • THANKS TO HEAVY DUTY BAG KEEP DIRT OUT OF THE VEHICLE / WAREHOUSE / HOUSEHOLD
 • WHEN FOLDED HAVE OVER BULKY AND LARGE COMPETITION TARGETS THE PRODUCTS OF ELORNIS INDUSTRY HAVE MAXIMUM HEIGHT OF 16MM
 • TARGETS ARE LIGHTWEIGHT, YOU MAY MOVE THEM BY FOOT EVERYWHERE
 • WIDE RANGE OF SPARE PARTS AT AFFORDABLE PRICES, SO IF SOME PART OF TARGET YOU LOSE OR RUIN, SIMPLY PURCHASE NEW ONE

 

KVALITA

PODAŘILO SE NÁM VYVINOUT A NADESIGNOVAT UZAVŘENÝ SYSTÉM TERČŮ PRO TRÉNING SPORTOVNÍ I TAKTICKÉ STŘELBY TAK, ABY ZA VLOŽENÉ PROSTŘEDKY TYTO TERČE CO NEJDÉLE A NEJKVALITNĚJI SLOUŽILI SVÉMU ÚČELU.

PROTO JSME ZVOLILI TAKOVÝ DESIGN TERČŮ, KTERÝ ZAJIŠŤUJE VE SPOJENÍ S TOU NEJKVALITNĚJŠÍ OTĚRUODOLNOU, NEBO PANCÉŘOVOU OCELÍ VYSOKOU ŽIVOTNOST NAŠICH KOVOVÝCH TERČŮ S OHLEDEM NA BEZPEČNOST JEJICH POUŽÍVÁNÍ.

OCEL – NA VŠECHNY NAŠE KOVOVÉ TERČE JE POUŽITA UŠLECHTILÁ VYSOCEUHLÍKATÁ OTĚRU ODOLNÁ OCEL S TVRDOSTÍ 600 JEDNOTEK BRINELLA. KVŮLI POTŘEBĚ VYSOKÉ PŘESNOSTI TUTO OCEL ŘEŽEME LASEREM A NĚKTERÉ DÍLY, JEJICHŽ TECHNICKÁ SPECIFIKACE SI TO VYŽADUJE, ŘEŽEME VODNÍ TRYSKOU.

KE KAŽDÉ DESCE OCELI MÁME CERTIFIKÁT, COŽ ZNAMENÁ, ŽE SE NEMŮŽE STÁT, ŽE BY NAŠE TERČE BYLY VYROBENY Z NEKVALITNÍ OCELI. KAŽDÝ NÁMI VYROBENÝ TERČ MÁ DOHLEDATELNÝ RODOKMEN.

NAŠE KOVOVÉ TERČE ELORNIS INDUSTRY JSME PODROBILI VELICE NÁROČNÉMU TESTOVÁNÍ, KDY NA JEDEN KONKRÉTNÍ TESTOVACÍ TERČ BYLO ZCELA ZÁMĚRNĚ VYSTŘELENO 8000KS MUNICE 5,56X45NATO – SS109 S JÁDREM (NA VZDÁLENOSTI 30 – 250M), 1500KS MUNICE 7,62X51NATO(NA VZDÁLENOSTI 100-700M) , 400KS MUNICE .338LM (NA VZDÁLENOSTI 200-1000M) A 1000 KS MUNICE 9X19MM LUGR (NA VZDÁLENOSTI 10-30M) CELKEM TEDY SKORO 11000 VÝSTŘELŮ.

TENTO TERČ NEUSTÁLE FUNGUJE A VYPADÁ TO ŽE DÁL FUNGOVAT BUDE.

I MY SI SAMOZŘEJMĚ UVĚDOMUJEME, ŽE VŠECHNO NA PLANETĚ MÁ NĚJAKOU SVOU ŽIVOTNOST. KDYŽ ZOHLEDNÍME TO, ŽE MÁTE V PLÁNU DO NAŠICH TERČŮ STŘÍLET A TO VÍC NEŽ DOST, JE NAD SLUNCE JASNÉ, ŽE ANI NAŠE TERČE NEVYDRŽÍ NAVŽDY. ALE JAK BYLO ŘEČENO NA ZAČÁTKU, SNAŽILI JSME SE KVALITNÍM MATERIÁLEM A KVALITNÍM DESIGNEM PŘEDURČIT NAŠE KOVOVÉ TERČE ELORNIS INDUSTRY K JEJICH DLOUHÉ ŽIVOTNOSTI A VAŠEMU SPOKOJENÉMU UŽÍVÁNÍ.

S HRDOSTÍ VYROBENO VE STARÉ DOBRÉ EVROPĚ.

QUALITY

WE MANAGED TO DEVELOP AND DESIGN A CLOSED SYSTEM OF TARGETS FOR TRAINING SPORTS AND TACTICAL SHOOTING SO THAT UNDER THE INVESTED FUNDS SUCH TARGETS SERVE ITS PURPOSE AS LONG AS POSSIBLE WITH THE BEST QUALITY.

THEREFORE WE CHOSE SUCH A DESIGN OF THE TARGETS WHICH IN THE CONNECTION WITH THE FINEST WEAR RESISTANT OR ARMORED STEEL ENSURES HIGH DURABILITY OF OUR METAL TARGETS WITH REGARD TO THE SAFETY OF THEIR USE.

STEEL - ALL OUR METAL TARGETS ARE MADE OF STAINLESS STEEEL WITH HIGH CARBON WEAR RESISTANT WITH A HARDNESS OF 600 BRINELL UNITS. DUE TO THE NEED OF HIGH ACCURACY OF THE STEEL WE CUT IT USING A LASER AND CERTAIN PARTS WHERE THE TECHNICAL SPECIFICATION REQUIRES WE CUT USING WATER JETS.

WE HAVE A CERTIFICATE FOR EACH SHEET OF STEEL WHICH MEANS THAT IT CAN NOT HAPPEN THAT OUR TARGETS WERE POSSIBLY MADE OF POOR STEEL. EVERY TARGET PRODUCED BY US HAS A TRACEABLE PEDIGREE OF QUALITY.

OUR ELORNIS INDUSTRY METAL TARGETS WERE SUBJECTED TO VERY RIGOROUS TESTING, WHEN ONE PARTICULAR TEST TARGET WAS COMPLETELY SHOT ON PURPOSE USING 8000 PCS AMMUNITION 5,56X45NATO - SS109 WITH THE CORE (AT A DISTANCE OF 30 - 250M) 1500 PCS OF AMMUNITION 7,62X51NATO (AT A DISTANCE OF 100-700) , 400 PCS AMMUNITION. 338LM (AT A DISTANCE OF 200-1000) AND 1000 PCS OF AMMUNITION 9X19MM LUGGER (AT A DISTANCE OF 10-30). TOTAL ALMOST 11,000 SHOTS.

THIS TARGET IS STILL IN USE AND IT SEEMS THAT FOR SURE IT WILL BE IN USE FOR SOME TIME.

WE OF COURSE REALIZE THAT EVERYTHING ON THE PLANET HAS ITS OPERATIONAL LIFE. IF WE TAKE INTO ACCOUNT THAT YOU HAVE A PLAN TO SHOOT AT OUR TARGETS MORE THAN IS RECOMMENDED IT'S OBVIOUS THAT EVEN OUR TARGETS WILL NOT LAST FOREVER. BUT AS SAID AT THE BEGINNING WE TRIED OUR BEST USING QUALITY MATERIALS AND QUALITY DESIGN OF OUR METAL TARGETS ELORNIS INDUSTRY FOR THEIR LONGEVITY AND YOUR SATISFACTION.

HANDCRAFTED IN THE HEART OF EUROPE.

 

 

POŽADOVANÉ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PŘI POUŽÍVÁNÍ KOVOVÝCH TERČŮ ELORNIS INDUSTY

VŽDY POUŽÍVEJTE BEZPEČNOSTNÍ BRÝLE S BALISTICKOU OCHRANOU A BOČNÍMI OCHRANNÝMI ŠTÍTY PRO OCHRANU OČÍ

VŽDY POUŽÍVEJTE OCHRANU SLUCHU

VŽDY POUŽÍVEJTE POKRÝVKU HLAVY TAK, ABY SE KŠILT DOTÝKAL HORNÍHO OKRAJE BRÝLÍ PRO OCHRANU HORNÍ ČÁSTI HLAVY A ČELA V PŘÍPADĚ ODRAZŮ FRAGMETŮ STŘEL A STŘEPIN.

DŮRAZNĚ DOPORUČUJEME POUŽÍVÁNÍ ODĚVU S DLOUHÝMI NOHAVICEMI A DLOUHÝM RUKÁVEM PRO VŠECHNY OSOBY, KTERÉ SE BUDOU NACHÁZET NA STŘELNICI, VE CHVÍLI KDY BUDETE POUŽÍVAT KOVOVÉ TERČE ELORNIS INDUSTRY. TOTO SLOUŽÍ KE SNÍŽENÍ HROZBY ZASAŽENÍ NECHRÁNĚNÉ ČÁSTI TĚLA STŘEPINAMI, NEBO FRAGMENTY STŘEL

STŘELY, NEBO JEJICH FRAGMENTY PO ZASAŽENÍ KOVOVÉHO CÍLE MOHOU TVOŘIT V ODRAZU KUŽEL A MOHOU SE OD KOVOVÉHO TERČE VRÁTIT SMĚREM KE STŘELCI AŽ NA VZDÁLENOST 10 METRŮ U PISTOLOVÉ MUNICE A 75 METRŮ U PUŠKOVÉ MUNICE. PROTO VÝŠE UVEDENÉ VZDÁLENOSTI PRO PISTOLOVOU A PUŠKOVOU MUNICI UVÁDÍME JAKO MINIMÁLNÍ BEZBEČNOU VZDÁLENOST PRO POUŽÍVÁNÍ KOVOVÝCH TERČŮ ELORNIS INDUSTRY

DIVÁCI BY MĚLI STÁT JEŠTĚ 10 METRŮ ZA STŘELCEM

POUŽÍVEJTE POUZE TOVÁRNĚ VYRÁBĚNOU, ŘÁDNĚ OZNAČENOU MUNICI URČENOU PRO CIVILNÍ TRH.

POUŽÍVEJTE POUZE MUNICI KDY PISTOLOVÁ MUNICE NEPŘESÁHNE ÚSŤOVOU RYCHLOST 460 M/S A PUŠKOVÁ MUNICE NEPŘESÁHNE ÚSŤOVOU RYCHLOST 1000 M/S.

Z BROKOVNICE NESTŘÍLEJTE NA KOVOVÉ TERČE ELORNIS INDUSTRY MUNICI S JEDNOTNOU STŘELOU (SLUG). Z BROKOVNICE MŮŽETE NA NAŠE TERČE STŘÍLET JEMNÉ, NEBO HRUBÉ BROKY (BIRDSHOT, BUCKSHOT)

KOVOVÉ TERČE ELORNIS INDUSTRY POUŽÍVEJTE POUZE NA SCHVÁLENÝCH STŘELNICÍCH, TAK ABY JSTE NEOHROZILI NEBO NEPOŠKODILI ŽIVOT, ZDRAVÍ, NEBO MAJETEK SVŮJ, NEBO JINÝCH LIDÍ

KDYŽ ZJISTÍTE, ŽE JE KOVOVÝ TERČ ELORNIS INDUSTRY POŠKOZENÝ POUŽÍVÁNÍM, OPOTŘEBENÍM, POUŽITÍM NEVHODNÉ MUNICE, OKAMŽITĚ HO PŘESTAŇTE POUŽÍVAT. POVRCH KOVOVÉHO CÍLE MUSÍ BÝT HLADKÝ A ROVNÝ.

NEPOUŽÍVEJTE ŽÁDNOU SPECIÁLNÍ MUNICI, JAKO JE MUNICE S TVRDÝM JÁDREM, PRŮBOJNOU, NEBO PRŮBOJNĚ VÝBUŠNOU MUNICI, JEJÍMŽ POUŽÍVÁNÍM MOHOU NA TERČÍCH VZNIKAT MECHANICKÉ DEFEKTY. HROZÍ VÁŽNÁ ZRANĚNÍ, JEJÍCHŽ NÁSLEDKEM MŮŽE BÝT I SMRT.

 

REQUIRED SAFETY MEASURES WHEN USING METAL TARGETS ELORNIS INDUSTRY

ALWAYS WEAR SAFETY GLASSES WITH BALLISTIC PROTECTION AND SIDE SHIELDS TO PROTECT YOUR EYES

ALWAYS USE EAR PROTECTION

ALWAYS USE HEADGEAR SO THAT THE PEAK TOUCHES THE TOP OF THE GLASSES TO PROTECT THE TOP OF THE HEAD AND FOREHEAD IN CASE OF THE REBOUNCE OF PROJECTILES AND POSSIBLE SHRAPNEL FRAGMENTS.

WE STRONGLY RECOMMEND WEARING LONG TROUSERS AND LONG SLEEVES FOR ALL PEOPLE WHO WILL BE PRESENT AT THE RANGE, AND AT THE TIME WHEN YOU WILL BE USING THE METAL TARGETS FROM ELORNIS INDUSTRY. THIS HELPS TO REDUCE THE THREAT OF HITTING UNPROTECTED BODY PARTS WITH SPLINTERS OR FRAGMENTS OF PROJECTILES.

MISSILES OR FRAGMENTS THEREOF AFTER HITTING OUR METAL TARGETS CAN FORM IN THE PATH OF A REFLECTION CONE AND MAY DIFFER FROM THE METAL TARGET RETURNING TOWARDS THE SHOOTER AT A DISTANCE OF UP TO 10 METERS FOR PISTOL

AMMUNITION AND 75 METERS FOR RIFLE AMMUNITION. BE AWARE THE ABOVE DISTANCES FOR PISTOL/RIFLE AMMUNITION AS A MINIMUM SAFE DISTANCE FOR THE USE OF METAL TARGETS ELORNIS INDUSTRY

SPECTATORS SHOULD STAND ATLEAST 10 METERS BEHIND SHOOTER.

USE ONLY FACTORY-MADE PROPERLY LABELED AMMUNITION DESIGNED FOR THE CIVILIAN MARKET.

USE ONLY AMMUNITION WHERE THE PISTOL MUZZLE AMMUNITION DOES NOT EXCEED A VELOCITY OF 460 M/S AND RIFLE AMMUNITION THAT DOES NOT EXCEED A MUZZLE VELOCITY OF 1000 M/S.

DO NOT SHOOT AT METAL TARGETS ELORNIS INDUSTRY FROM A SHOTGUN WITH AMMUNITION „SLUGS“. YOU CAN SHOOT AT OUR TARGETS WITH A SHOTGUN BUT ONLY USING BIRDSHOT OR BUCKSHOT.

USE THE METAL TARGETS ELORNIS INDUSTRY ONLY AT APPROVED SHOOTING RANGES SO YOU DO NOT ENDANGER OR DAMAGE LIFE, HEALTH OR PROPERTY OF YOURSELF OR OTHERS.

WHEN YOU FIND OUT THAT THE METAL TARGET ELORNIS INDUSTRY IS DAMAGED BY USAGE, WEAR, USE OF IMPROPER AMMUNITION, PLEASE STOP IMMEDIATELY. THE SURFACE OF THE METAL TARGETS MUST BE SMOOTH AND FLAT.

DO NOT USE ANY SPECIAL MUNITIONS LIKE MUNITIONS WITH A HARD CORE, ARMOR PIERCING OR EXPLOSIVE AMMUNITION. THIS COULD RESULT IN SERIOUS INJURY WHICH MAY AND CAN CAUSE DEATH.

 

 

ZŘEKNUTÍ SE ZODPOVĚDNOSTI

TERČE ELORNIS INDUSTRY JSOU URČENY PRO SPECIFICKÉ POUŽITÍ, JAKO SOUČÁST NEBEZPEČNÉ ČINNOSTI.

TYTO PRODUKTY MUSÍ BÝT POUŽITY POUZE PŘEDEPSANÝM ZPŮSOBEM A SOULADU S PŘILOŽENÝM NÁVODEM. I PŘES TO MŮŽE DOJÍT KE ZRANĚNÍ.

VZHLEDEM K PŘIROZENĚ NEBEZPEČNÉ POVAZE TÉTO ČINNOSTI (STŘELBA), SE NA TYTO PRODUKTY NEVZTAHUJE ŽÁDNÁ ZÁRUKA FUNKČNOSTI, JESTLIŽE TYTO PRODUKTY NEBUDOU POUŽÍVÁNY TAK, JAK BYLO NAVRŽENO JEJICH POUŽÍVÁNÍ.

JAKÁKOLI ZMĚNA V NÁVODU PŘI POUŽÍVÁNÍ TERČŮ ELORNIS INDUSTRY, NEBO ŠPATNÉ VYUŽITÍ, ZNAMENÁ, ŽE SE NA TYTO PRODUKTY NEVZTAHUJE ŽÁDNÁ ZÁRUKA.

VÝROBCE SE ZŘÍKÁ VŠECH NÁSLEDKŮ SPOJENÝCH S POUŽÍVÁNÍM TĚCHTO PRODUKTŮ .

VÝROBCE NEPŘEBÍRÁ ŽÁDNOU ZODPOVĚDNOST ZA ZRANĚNÍ NEBO SMRT SPOJENOU S POUŽÍVÁNÍM TĚCHTO PRODUKTŮ.

KUPUJÍCÍ JE PLNĚ ZODPOVĚDNÝ ZA VEŠKERÉ NÁSLEDKY SPOJENÉ S POUŽÍVÁNÍM TERČŮ ELORNIS INDUSTRY.

 

DISCLAIMER

ELORNIS INDUSTRY TARGETS ARE INTENDED FOR SPECIFIC USE AS A PART OF GENERALLY DANGEROUS ACTIVITIES.

THESE PRODUCTS MUST BE USED ONLY IN THE PRESCRIBED MANNER AND IN ACCORDANCE WITH THE ATTACHED INSTRUCTION MANUAL. DESPITE THIS POSSIBE INJURIES MAY OCCUR.

DUE TO THE INHERENTLY DANGEROUS NATURE OF THIS ACTIVITY (SHOOTING), THE FOLLOWING PRODUCTS HAVE NO WARRANTY OF USE IF THESE PRODUCTS ARE NOT USED AS SUGGESTED.

ANY DEVIANCE IN THE ATTACHED INSTRUCTIONS FOR THE USE OF ELORNIS INDUSTRY TARGETS OR THEIR IMPROPER USAGE MEANS THAT THOSE PRODUCTS HAVE NO WARRANTY.

MANUFACTURER DISCLAIMS AND IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY AND ALL OUTCOMES ASSOCIATED WITH USING THESE PRODUCTS.

MANUFACTURER ASSUMES NO LIABILITY FOR INJURY OR DEATH ASSOCIATED WITH THE USE OF THESE PRODUCTS.

THE BUYER IS FULLY RESPONSIBLE FOR ALL CONSEQUENCES ASSOCIATED WITH THE USE OF ELORNIS INDUSTRY TARGETS.