TERČ MK6 / TARGET MK6

19.200,00 Kč

MODULÁRNÍ SYSTÉM REAKČNÍHO KOVOVÉHO TERČE ELORNIS INDUSTRY MK6

SYSTÉM JE  VYTVOŘEN PRO POTŘEBY STŘELBY Z DLOUHÝCH KULOVÝCH ZBRANÍ NA VZDÁLENOSTI 75 - 900 METRŮ, PODLE RÁŽE ZBRANĚ, TYPU STŘELIVA A HODNOT DOPADOVÝCH ENERGIÍ, KTERÉ JSOU URČUJÍCÍ PRO REAKČNÍ FUNKCI TERČE.

ROVNĚŽ JE TŘEBA ZOHLEDNIT VZDÁLENOST STŘELBY K PRAVDĚPODOBNOSTI ZÁSAHU TERČE, KDY PŘI STŘELBĚ VÝKONNÝMI RÁŽEMI A VYSOCE PŘESNÝMI PUŠKAMI MŮŽEME TERČE POUŽÍT I ZA VZDÁLENOSTÍ PŘESAHUJÍCÍ 900 METRŮ. 

HLAVNÍM BENEFITEM TERČE MK6 JE MOŽNOST VYTVOŘIT VÝMĚNNÉ SPECIFICKÉ ZÁSAHOVÉ ZÓNY, KTERÝMI DEFINUJEME CÍLE STŘELECKÉHO CVIČENÍ A POŽADAVKY NA PRECIZI ZÁSAHU V DANÉ OBLASTI TERČE. PRO POTŘEBY STŘELBY NA DLOUHÉ VZDÁLENOSTI MŮŽEME STŘÍLET NA TERČ BEZ PŘÍDAVNÝCH ZÓNOVÝCH PANCÍŘŮ. PŘI POUŽITÍ ZÓNOVÝCH PANCÍŘŮ JE ZÁSAH A SKLOPENÍ TERČE IDENTIFIKOVÁN ZVEDNUTÍM PRAPORKU INEGROVANÉHO DO SKLOPNÉHO TERČE

IMPROVIZOVANÉ BALISTICKÉ DOPADIŠTĚ

PRO POTŘEBY STŘELBY V IMPROVIZOVANÝCH PROSTORÁCH, NESCHVÁLENÝCH STŘELNICÍCH, STŘELBY DO VOZIDEL, AUTOBUSŮ, BUDOV A RŮZNORODÝCH OBJEKTŮ, MŮŽE SLOUŽIT TERČ MK6 JAKO IMPROVIZOVANÉ TERČOVÉ ZAŘÍZENÍ-DOPADIŠTĚ PRO POTŘEBY PRECIZNÍ STŘELBY Z ODSTŘELOVACÍ PUŠKY. SAMOZŘEJMĚ S OHLEDEM NA PŘEDPOKLÁDANOU VZDÁLENOST STŘELBY A PRAVDĚPODOBNOST ZASAŽENÍ TERČE, KTERÁ JE LIMITNÍ PRO MAXIMÁLNĚ BEZPEČNÉ POUŽITÍ…

- TERČOVÝ SYSTÉM JE VYROBEN Z VYSOCE OTĚRUVZDORNÉ OCELI HARDOX 600. 

- JE VHODNÝ I PRO STŘELBU BROKOVÝMI ZBRANĚMI, JAK JEDNOTNOU STŘELOU, TAK STŘELOU HROMADNOU.

- PRO SPRÁVNOU FUNKCI TERČE JE ŽÁDOUCÍ UMÍSTĚNÍ TERČE NA POKUD MOŽNO VODOROVNOU PLOCHU.

- DROBNÉ ODCHYLKY   OD ROVINY JE MOŽNÉ SEŘÍDIT STAVĚCÍM ŠROUBEM TERČE, KTERÝM LZE REGULOVAT SÍLU NUTNOU KE ZVEDNUTÍ TERČE.

- VŠECHNY KOMPONENTY TERČE JSOU SCHOPNY PŘÍPADNÉ VÝMĚNY, NEBO OPRAVY

- SOUČÁSTI MODULÁRNÍHO TERČE MK6 JSOU DVA ZÓNOVÉ PLATE A JEDEN POLYETHYLENOVÝ PLATE PRO MOŽNOST NALEPENÍ JAKÉHOKOLIV PAPÍROVÉHO TERČE, NEBO FOTOTERČE

- STAVITELNÁ TROJNOŽKA NENÍ SOUČÁSTI DODÁVKY A JE PRODEJNÝ SAMOSTATNĚ

VÝŠE UVEDENÉ ZBOŽÍ JE VZHLEDEM KE SVÉMU CHARAKTERU DOSTUPNÉ NA OBJEDNÁVKU S TERMÍNEM DODÁNÍ 21DNŮ. JAKO ZÁVAZNOU OBJEDNÁVKU POVAŽUJEME ZAPLACENÍ ZBOŽÍ PROSTŘEDNICTVÍM NAŠEHO E-SHOPU.

 

MODULAR SYSTEM OF REACTION STEEL TARGET ELORNIS INDUSTRY MK6

SYSTEM IS CREATED FOR THE NEEDS OF SHOOTING PRECISION LONG RANGE RIFLES AT A DISTANCE OF 75 - 900 METERS DEPENDING ON THE CALIBER OF THE WEAPON, AMMUNITION TYPE AND VALUE OF THE IMPACT ENERGY WHICH IS DECISIVE FOR THE REACTIVE FUNCTION OF THE TARGET.

THE SHOOTER MUST TAKE IN ACCOUNT THE DISTANCE OF THE SHOT AND THE PROBABILITY OF HITTING THE TARGET WHILE SHOOTING A POWERFUL IMPACT AND HIGH-PRECISION RIFLE CAN USE THE TARGETS EVEN BEYOND A DISTANCE OF 900 METERS.

THE MAIN BENEFIT OF THE MK6 TARGET IS THE POSSIBILITY OF MAKING A SPECIFIC INTERVENTION EXCHANGE ZONE THROUGH WHICH DEFINES THE OBJECTIVES OF THE SHOOTING EXERCISE AND REQUIREMENTS FOR THE PRECISE SHOT IN THE SPECIFIC

AREA OF THE TARGET. FOR LONG DISTANCE SHOOTING NEEDS YOU CAN SHOOT AT THE TARGET WITHOUT ANY ADDITIONAL ZONE ARMOR. WHEN USING THE ZONE ARMOR THE INTERVENTION AND FOLDING TARGET IS IDENTIFIED BY THE LIFTING FLAG INTEGRATED INTO THE FOLDING TARGET.

IMPROVISED BALLISTIC LANDING SPOT

THE REQUIREMENTS FOR SHOOTING IN IMPROVISED AREAS,SUCH AS NOT APPROVED SHOOTING RANGES, SHOOTING INTO VEHICLES, BUSES, BUILDINGS AND OTHER DIVERSE FACILITIES, THE MK6 TARGET CAN SERVE AS AN IMPROVISED FACILITY-LANDING SPOT FOR THE NEEDS OF PRECISION SHOOTING FROM A SNIPER RIFLE. OF COURSE, WITH RESPECT TO THE ANTICIPATED RANGE DISTANCE AND PROBABILITY OF HITTING THE TARGETS AND WHICH IS WITHIN THE LIMITS FOR SAFE USE.

- TARGET SYSTEM IS MADE OF WEAR-RESISTANCE STEEL HARDOX 600. 

- IT IS ALSO SUITABLE FOR SHOOTING SHOTGUN-TYPE WEAPONS, SINGLE BULLET WEAPONS AS WELL AS BURST-FULLY AUTOMATIC WEAPONS.

- PLACING THE TARGET ON HORIZONTAL SURFACES IS PREFERABLE FOR THE PROPER FUNCTION

- MINOR DEVIATIONS FROM THE FLAT PLANE CAN BE CONFIGURED BY ADJUSTING THE TARGET SCREW WHICH CAN BE USED TO CONTROL THE FORCE NECESSARY TO LIFT THE TARGET.

- ALL COMPONENTS OF THE TARGET CAN BE REPLACED OR REPAIRED

- PART OF THE MODULAR MK7 TARGET ARE TWO TARGET ZONE PLATES AND A POLYETHYLENE PLATE FOR THE POSSIBILITY OF GLUING A PAPER TARGET OR PHOTO TARGET.

- ADJUSTABLE TRIPOD IS NOT INCLUDED AND IS SOLD SEPARATELY

 ABOVEMENTIONED GOODS ARE DUE TO THEIR NATURE AVAILABLE UPON REQUEST, TO BE DELIVERED 21 DAYS. AS BINDING ORDER IS CONSIDERED PAYMENT FOR THE GOODS IN OUR E-SHOP.

 

 

  Specifikace / Specifications:

- váha /  weight: 33,5 kg

- výška / height: 120cm - 180cm

- rozměr desky / Head plate: 30 x 40cm

- materiál desky / Steel grade: 8mm HARDOX 600 armor steel 

- minimální vzdálenost střelby z krátké zbraně / Handgun shooting distance: 10+ meters

- minimální vzdálenost střelby z dlouhé zbraně / Rifle shooting distance: 75+ meters using ammunition below 1000m/s

- Cena v EUR / Price in EUR: aprox. 711,00,-EUR depend on currency exchange

Related Products